POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Dla Organizacji Pozarządowych

Informacje Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej


Weź udział w wizycie studyjnej

Więcej – PRZEJDŹ


Został miesiąc na zgłoszenie „starych” stowarzyszeń zwykłych

Więcej – PRZEJDŹ


Wyjazd studyjny na „Jarmark na Nikiszu”

Więcej – PRZEJDŹ


Z nowym rokiem nowe obowiązki wobec skarbówki

Więcej – PRZEJDŹ


Zapraszamy NGO na wyjazd studyjny

W dniach 14-15 września planowany jest dwudniowy wyjazd, podczas którego przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli przekonać się w jaki sposób Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” i Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej prowadzą swoje ośrodki w Lalikach i Lipowej.

Wyjazd jest bezpłatny. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zapewnia transport, wyżywienie i nocleg. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest jednak posiadanie statusu beneficjenta ostatecznego w projekcie „Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.  Na miejscu odbędą się prezentacje dobrych praktyk w zakresie ekonomizacji organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane wyjazdem – przedstawicieli organizacji pozarządowych – prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza (POBIERZ plik .doc).

Formalności można załatwić w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a, pok. 324, tel. 32 453 99 83. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapraszamy na spotkanie dotyczące doradztwa księgowego w zakresie zmian w ustawie o rachunkowości i księgowego zamknięcia roku 2016, które odbędzie się 21 lutego w godz. 16.00–19.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a więcej informacji (link)


Zasady prowadzenia zbiórek publicznych.

O czym należy pamiętać decydując się na organizację takiej zbiórki?

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych wskazuje działania, które są zbiórkami publicznymi wymagającymi zgłoszenia oraz różne formy pozyskiwania środków czy też akcje, których nie trzeba zgłaszać, bo nie są zbiórkami w rozumieniu ustawy.

Zbiórka publiczna dotyczy wyłącznie ofiar pieniężnych lub ofiar w naturze czyli darów rzeczowych. Przebiega ponadto w miejscach publicznych (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie), a zbierający i dający nie znają się. Zbiórka prowadzona jest na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (ale poza terenem kościołów).

W ustawie o zbiórkach publicznych regulowane jest zbieranie pieniędzy i darów rzeczowych w miejscach publicznych, ponieważ gotówka lub dary zbierane w ten sposób nie są ewidencjonowane i nie pozostaje ślad ich przepływu. Informacje o przekazanej gotówce i darach, a także o darczyńcy są niedostępne np. dla kontroli skarbowej.

Z kolei zbiórką nie są działania, po których pozostaje ślad przepływu pieniędzy i darów np.:

  • przelewy na konto organizacji pozarządowej,
  • wpłaty on-line, przekazywanie darów lub pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
  • publikowanie APELI o przekazywanie wpłat na konto w mediach, internecie, wysyłanie ich za pomocą maili,
  • SMS-y charytatywne.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.


Prezentacja OWES przedstawiona podczas spotkania w dniu 13.10.2016 r.POBIERZ (pptx 188 KB)

Zmiany wzory dokumentów obowiązujących w konkursach dla NGO – więcej TUTAJ (link)

Nowe rozporządzenie dotyczące 1% na OPP

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 973) weszło w życie 19 lipca 2016 r.

W rozporządzeniu określono wymogi dotyczące:

  1. Promocji prowadzonej przez OPP, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1 proc. podatku – w formie „audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej”. Takie materiały promocyjne muszą zawierać informację o treści: „Materiał promocyjny został finansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych”. Rozporządzenie określa jak długo taki komunikat powinien się ukazywać, w na jakiej powierzchni itd.
  2. Programów komputerowych umożliwiających podatnikowi PIT przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego. Muszą one zawierać informację o treści: „Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.

W przypadku materiałów promocyjnych i programów komputerowych, na których nie uda się zamieścić tak długich informacji (np. z powodu rozmiaru), OPP zamieszcza informację: „Sfinansowano z 1% podatku”. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego. OPP, które nie będą informować, że materiały promocyjne zostały sfinansowane z 1% oraz organizacje i inne podmioty, które nie zamieszczą stosownych informacji o możliwości (lub jej braku) swobodnego wyboru OPP w programach komputerowych do rozliczania PIT – podlegają karze grzywny do 1000 zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z § 5 rozporządzenia: „Promocja prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, której prowadzenie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniająca wymagań w nim określonych, może być prowadzona po tym dniu, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.”

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1925041.html

Więcej informacji na ten temat dostępnych w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Powiatu Wodzisławskiego – tel. 32 453 99 83


Zmieniają się przepisy dla stowarzyszeń, w tym dla klubów sportowych.
20 maja wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zmiany dotyczą między innymi sposobu powoływania organizacji. Nowelizacja wpływa również na kluby sportowe, które zakładane są i działają jak stowarzyszenia.

Na etapie powoływania organizacji ważne są przede wszystkim zmiany w liczbie członków założycieli, z min. 15 do 7 osób i wymaganych treści statutu, jeśli klub zamierza wynagradzać swój zarząd.
Bez zmian pozostaje rejestracja klubu. Kluby, które w swoim statucie nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wpisywane są do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Taki wpis przebiega zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki oraz procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o wpis do ewidencji starosty składa komitet założycielski klubu sportowego – co wynika z rozporządzenia dotyczącego prowadzenia ewidencji klubów sportowych.
Zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach powołanie komitetu założycielskiego nie jest już obowiązkowe. W takim wypadku Zarząd nowo powstałej organizacji składa powyższy wniosek.
W przypadku, kiedy organizacja sportowa planuje działalność ekonomiczną konieczna jest rejestracja w KRS. Wówczas podstawę prawną stanowić będzie ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeks postępowania cywilnego.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1912290.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=28.04.2016

Zostaje wprowadzona funkcja pełnomocnika.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach w dniu 20 maja, członkowie stowarzyszeń mogą już zacząć zastanawiać się nad wyznaczeniem pełnomocników podpisujących umowy z członkami zarządu. Pełnomocnicy nie muszą być potrzebni w stowarzyszeniach od razu, bo nie od razu musi pojawić się konieczność podpisania z członkiem zarządu nowej umowy. Jeśli z wybraniem pełnomocnika, a właściwie ze zwołaniem walnego zebrania, organizacja będzie mieć kłopot, rozwiązaniem może być też skorzystanie z pomocy członków komisji rewizyjnej. Powołanie pełnomocnika ma pozwolić na podpisywanie umów z członkami zarządu i uniknąć sytuacji podpisywania umów pomiędzy członkami zarządu. Powołanie pełnomocnika odbywa się według jednej  z  alternatyw:
1.  Wskazanie członka organu kontroli wewnętrznej. Organ ten – najczęściej komisja rewizyjna – wyznacza w uchwale osobę do reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie.
2. Wybranie przedstawiciela przez walne zebranie członków. Planując najbliższe walne zebranie członków, warto więc pomyśleć o zmianach, jakie wprowadzą nowe przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i przy najbliższej okazji powołać pełnomocników. Większą swobodę i elastyczność w korzystaniu z funkcji pełnomocnika zapewni wskazanie przez walne więcej niż jednej osoby, która będzie reprezentowała stowarzyszenie w umowach oraz w sporach z członkiem zarządu.

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1909291.html

Informujemy, że od dnia 10 maja obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o „mały grant”.
Znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakładała uproszczenie formularzy ofert i sprawozdania w ramach tzw.”małych grantów”. Wprowadza je rozporządzenie opublikowane 25 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r.  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 10 maja.
Nowe formularze są znacząco uproszczone. Część merytoryczna składa się tylko z dwóch pól – opisu zadania i rezultatów. Zdecydowanie prostszą konstrukcję ma też kosztorys. Zrezygnowano z pozostałych pól w tym z harmonogramu. Do zadań realizowanych w tym trybie stosować należy ten sam ramowy wzór umowy, który obowiązuje przy otwartych konkursach ofert.

Informacje o projekcie Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego dostępne są tutaj (link)