POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Zarządzanie kryzysowe

Likwidacja szkód

Obowiązują nowe wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zatwierdzone w dniu 31 marca 2016 r., w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/wytyczne-mswia-w-sprawie-zasad-i-trybu-udzielania-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-dotacji-celowych-z-budzetu-panstwa-na-dofinansowanie-zadan-wlasnych-zwiazanych-z-remontem-i-odbudowa-obiektow-budowlanych-zniszczonych-lub-uszkodzonych-w-wyniku-zdarzen