Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » ZNAJDZ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

ZNAJDZ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

Dzielnicowy to funkcjonariusz policji wydziału prewencji, często nazywany jest "policjantem pierwszego kontaktu". Ma on bezpośredni kontakt z mieszkańcami podległego mu rejonu, którzy często zwracają się do niego z bardzo różnymi sprawami, liczą na jego szybką i kompetentną pomoc. To, jak mieszkańcy oceniają swego dzielnicowego często wpływa na to jak oceniają policję w ogóle.

Zadania dzielnicowego reguluje   Zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

W myśl zarządzania „dzielnicowy prowadzi ciągłe rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego”. Informacje te dzielnicowy dokumentuje i przekazuje do wykorzystania właściwym komórkom policji.

Dzielnicowy działa również prewencyjnie inicjując i uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach z mieszkańcami, podczas których informuje ich np. o występujących zagrożeniach i udziela instrukcji, jak można się przed nimi ustrzec.

W zakresie ścigania sprawców przestępstw, jeśli istnieje konieczność, zabezpiecza miejsce przestępstwa zanim przybędzie właściwa ekipa dochodzeniowo-śledcza, przesłuchuje świadków, udziela pierwszej pomocy ofiarom.

Ponadto podejmuje czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu osób poszukiwanych, dokonuje analizy przestępstw i wykroczeń występujących w jego rejonie, udziela pomocy lub asysty organom egzekucyjnym lub innym osobom uprawnionym, przeprowadza wywiady środowiskowe na żądanie uprawnionych organów, na bieżąco kontroluje respektowanie w jego rejonie obowiązujących przepisów i zarządzeń porządkowych.
sierż. Marta Czajkowska

Kierownik Rewiru Dzielnicowych mł. asp. Mirosław SZYMAŃSKI
tel. (0-32) 7293355 wew. 110 tel. kom. 698622411

Rewiry Dzielnicowych z terenu powiatu wodzisławskiego można znaleźć na http://www.wodzislaw.slaska.policja.gov.pl/twoj-dzielnicowy/