POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Informacja o wniosku w sprawie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy SPARTA CZYŻOWICE oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej na zadanie pn.: „Mistrzostwa Śląska w klasycznym biegu na orientację”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie wg załącznika.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu

Starosta Wodzisławski ogłasza konsultacje z podmiotami trzeciego sektora (organizacjami pozarządowymi i podmiotami podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.