Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, iż do otwartego konkursu ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r. – zakończone

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji w 2010 r – zakończone

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury, sportu lub rekreacji, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).