Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące składania ofert na badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2010 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oraz będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w 2010 roku na terenie powiatu wodzisławskiego

Starosta Wodzisławski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze. zm.) informuje, iż zamierza sprzedać następujące nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone:

Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, iż do otwartego konkursu ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r. – zakończone

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.