POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Aktualności i wydarzenia

Zarząd Powiatu ma nową koncepcję zagospodarowania budynku byłego szpitala

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2011 r. przyjął nową koncepcję zagospodarowania budynku po byłym Oddziale Wewnętrznym II szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Przypomnijmy, że pierwotnie zaplanowano przeniesienie tam Powiatowego Urzędu Pracy. Po ponownym przeanalizowaniu sprawy postanowiono jednak, że w budynku byłego szpitala powstanie m.in. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, którego utworzenie w powiecie wodzisławskim jest od dawna społecznie oczekiwane.

Ulica Raciborska oddana do ruchu

Od wczorajszego popołudnia kierowcy mogą już przejechać ulicą Raciborską w Gorzycach. Droga ta stanowi przyszły dojazd do autostrady A – 1. Po wielu pisemnych interwencjach i spotkaniach władz powiatowych i gminnych z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach remont drogi powiatowej został wyłączony z postępowania przetargowego na budowę autostrady A-1 dzięki czemu, udało się przyspieszyć uciążliwe dla mieszkańców prace i zakończyć je w możliwie jak najszybszym terminie.

Nowy wzór oferty na wykonanie zadania publicznego oraz wydłużenie terminu składania ofert

W związku ze zmianą aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmianie ulega m.in. wzór oferty na wykonanie zadania publicznego. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia zdecydował o zmianie zapisów treści ogłoszenia konkursowego w § 6 ust.1 - zapis o nowym wzorze oferty oraz w § 7 - wydłużenie ostatecznego terminu na złożenie oferty do dnia 31 stycznia 2011 roku do godz. 15.30, w przypadku wysłania oferty - liczy się data stempla pocztowego.

Bezpieczne ferie

Od 17 stycznia, dzieci i młodzież w województwie śląskim rozpoczynają ferie zimowe. Dwutygodniowe wakacje to beztroski czas odpoczynku i zabawy. Podczas trwania ferii należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nadzór nad przebiegiem prawidłowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa śląskiego sprawuje Śląski Kurator Oświaty w ścisłej współpracy m. in. z Policją, Państwową Inspekcją Sanitarno - Epidemiologiczną, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcją Transportu Drogowego, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym czy Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

NOWY DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WODZISŁAWIU ŚL.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2010 roku podjął uchwałę nr 15/2010 w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” Z dniem 3 stycznia 2011 roku z Panią Bożeną Capek został nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora SP ZOZ Wodzisław Śl. w wymiarze 0,5 etatu.