POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Bezpłatne badania prenatalne

NZOZ Med-Art z Żor w ramach unijnego projektu oferuje bezpłatne badania prenatalne dla kobiet zamieszkujących m.in. powiat wodzisławski. Ze wsparcia mogą skorzystać kobiety spełniające łącznie kryteria: wiek do 35 roku życia, maksymalnie 20 tydzień ciąży oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym.

kobieta w ciąży

Oferta adresowana jest do mieszkanek:

 • Jastrzębia-Zdroju,
 • powiatu raciborskiego,
 • powiatu wodzisławskiego (Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Gorzyce, Godów, Lubomia, Marklowice, Mszana).

Badania obejmują:

 • badania pierwszego trymestru: (badanie ultrasonograficzne, badanie biochemiczne, komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych),
 • badania drugiego trymestru (badanie biochemiczne, badanie ultrasonograficzne).

Szacunkowa wartość badań dla jednej kobiety to ok. 1.000,00 zł.

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 • wiek do 35 r. życia,
 • wiek ciążowy nie przekroczył 20 tygodnia ciąży,
 • zagrożone wykluczeniem społecznym:
  a) osoby lub rodziny korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, np. osoby ubogie, bezdomne, niepełnosprawne, długotrwale i ciężko chore, wielodzietne, z powodu alkoholizmu i narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij);
  b) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym, np. osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, osoby chore psychicznie, długotrwale bezrobotne, osoby zwalniane z zakładów karnych oraz uczestnicy KIS/CIS – wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij);
  c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, osoby usamodzielniające się po pobycie w pieczy, a także rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tj. takie, których dzieci aktualnie przebywają w pieczy zastępczej instytucjonalnej (np. dom dziecka) lub rodzinnej (rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka), a także rodziny z przydzielonymi asystentami rodziny – wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij).
  d) podopieczne aktualnie przebywające w ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii – wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij),
  e) osoby z niepełnosprawnością – wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij) oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
  f) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobom z niepełnosprawnością – wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij) oraz orzeczenie o niepełnosprawności,
  g) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ), np. osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Do programu POPŻ kierują Ośrodki Pomocy Społecznej – wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij).

Warunkiem skorzystania z badań jest podpisanie oświadczenia i formularza zgłoszenia do projektu.

W przypadku dodatkowych pytań organizatorzy proszą o kontakt pod numerem telefonu: 32 435 78 58 lub adres e-mail: biuro@med-art.pl

Do pobrania:

Rejestracji na badania można dokonać pod numerem telefonu: 32 435 78 58 lub pisząc na adres: medartzory@gmail.com

Więcej informacji na stronie Ośrodka – PRZEJDŹ