POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Asystenci osób z niepełnosprawnościami poszukiwani – termin do 21 lutego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019/2020". Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są jeszcze tylko do 21 lutego 2020 r. w PCPR.

Do zadań asystentów należeć będzie m.in. pomoc zakwalifikowanym do udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach osoby niepełnosprawnej (np. do domu, pracy, placówki oświatowej i szkoleniowej, świątyni, placówki służby zdrowia lub rehabilitacyjnej, gabinetów lekarskich, urzędów, osób znajomych, rodziny, instytucji finansowych, instytucji kultury, sportu itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługa asystenta będzie wykonywana w wymiarze maksymalnie 30 godzin miesięcznie przez 7 dni w tygodniu w godz. 7:00-22:00.

Asystentami mogą być osoby niekarane, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowaną opinię, wysoką kulturę osobistą oraz umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, legitymujące się dyplomem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub posiadające wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • karta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 (załącznik nr 1),
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe,
 • oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 3),
 • referencje potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Kompletne dokumenty można składać w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 11), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00 najpóźniej do 21 lutego 2020 r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30  wew. 38.