Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala w Rydułtowach

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala w Rydułtowach

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300, przy ul. 26 Marca 51.

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada następujące kwalifikacje:
1)    tytuł zawodowy lekarza, i
2)    tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, i
3)    co najmniej 8 letni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4)    dokumenty potwierdzające wymagany 8 letni staż pracy – świadectwa pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (w razie gdy stosunek pracy trwa);
5)    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6)    zaświadczenie o niekaralności;
7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.
Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów,
o których mowa w pkt 5, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, osobiście w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a, pok. nr 316 lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”.

Wykaz komórek organizacyjnych podległych Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala w Rydułtowach określa § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu ww. podmiotu leczniczego.  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 40 dni od upływu terminu składania dokumentów.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ww. podmiotu leczniczego udostępniane będą kandydatom do wglądu w sekretariacie Dyrektora, w siedzibie podmiotu leczniczego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. 26 Marca 51, w ciągu 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, w dniach i godzinach pracy sekretariatu.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala w Rydułtowach – pobierz