POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 28 września 2017 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a. Początek o godz. 14:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2017 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za I półrocze 2017 roku.
 5. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXI sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Rybnik w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
  b) zmiany uchwały Nr LI/539/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
  c) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami,
  e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017 – 2032.
 9. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025 wraz z wnioskami wynikającymi z ww. Raportu.
 10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2017 roku.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Informacje bieżące.
 14. Zamknięcie obrad XXXII sesji.