Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

LOGO MOBILE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ SEKAP DE EN

Start YouTube RSS Mapy Pogoda Ostrzeżenia

 

 

 

Strona startowa/Rejestracja pojazdu

6 grudnia 2008, aktualizacja: 9 lipca 2012 Drukuj Zwiększ Zmniejsz Domyślnie

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego


Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpis adnotacji o przeprowadzonym badaniu technicznym

Kto może załatwić sprawę
Właściciel (właściciele) pojazdu, członek najbliższej rodziny, domownik  lub pełnomocnik – jeżeli posiada pisemne pełnomocnictwo właściciela (właścicieli) pojazdu.

Wniosek
Wniosek można pobrać w punkcie obsługi klienta, ze stojaka znajdującego się na korytarzu wydziału lub TUTAJ

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek wraz z podpisami właścicieli pojazdu lub podpisem pełnomocnika, jeśli został ustanowiony;
2. Dowód rejestracyjny;
3. Karta pojazdu (jeżeli została wydana);
4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego;
5. Dowód wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;
6. Dowody osobiste właścicieli i pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony;
7. Dokumenty firmy – jeżeli wniosek składa firma (wyciąg z KRS, REGON, umowa spółki lub inne)

Uwagi:
1. Na czas oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu rejestracyjnego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie wydawane jest pozwolenie czasowe (dowód tymczasowy).
2. Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pociąga za sobą konieczność wymiany znaków legalizacyjnych na tablicach rejestracyjnych (w przypadku pojazdów których numer rejestracyjny zaczyna się od wyróżnika SWD)
3. W przypadku zniszczonych lub nie atestowanych tablic rejestracyjnych zachodzi konieczność ich wymiany na nowe.

Opłaty
– opłata za wydanie dokumentów (nowy dowód rejestracyjny) wraz z opłatą ewidencyjną w wysokości:
• 54,50 zł*
• 166,50 zł* (samochód osobowy, ciężarowy lub autobus w przypadku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych)
* Na wniosek właściciela pojazdu możliwe jest wydanie pozwolenia czasowego, które umożliwi poruszanie się pojazdem w czasie oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny – dodatkowa opłata 19,00 zł.
Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego nr 43 1560 1094 2125 0085 5020 0036.W przypadku uiszczenia opłaty za wydanie dokumentów za pośrednictwem przelewu internetowego w tytule należy podać cechy identyfikacyjne pojazdu (nr VIN);
– wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpis adnotacji o przeprowadzonym badaniu technicznym nie podlega opłacie skarbowej
– jeżeli ustanowiono pełnomocnika – 17,00 zł na pełnomocnictwo (zwolnione z opłaty skarbowej: pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, pełnomocnictwo udzielone przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa) można uiścić w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909.

Sposób i miejsce załatwienia sprawy
Sprawę załatwia się w dwóch etapach:
1. wniosek należy złożyć w sali nr 04A, gdzie zostanie wygenerowane zamówienie na wyprodukowanie nowego dowodu rejestracyjnego do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zostanie wydane pozwolenie czasowe
2. wydanie nowego dowodu rejestracyjnego następuje w sali nr 04B po przedłożeniu pozwolenia czasowego, polisy ubezpieczeniowej OC oraz dowodu osobistego.

Uwagi: funkcjonuje system kolejkowy – bilety do pobrania w punkcie obsługi klienta.

Termin załatwienia sprawy
Odbiór dowodu rejestracyjnego do 30 dni.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 186, poz. 1322).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 137, poz. 968).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów {Dz. U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.09.2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucja, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. Nr 189, poz. 1857)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133, poz. 1122 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)