POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Projekty UE i inne

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego

ue04

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej”

W dniu 27 sierpnia 2013r. Powiat Wodzisławski podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wodzisławski.

Projekt realizowany będzie w okresie od 30.06.2013r. do 28.02.2015r.

 • Wartość projektu: 2 993 905,21 zł
 • Dofinansowanie w ramach RPO WSL: 2 544 819,42 zł
 • Wkład własny Powiatu: 449 085,79 zł

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system informatyczny baz danych funkcjonujących w urzędzie w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji.

Celem tych działań jest zwiększenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w administracji publicznej poprzez stworzenie specjalistycznego systemu wspomagania zarządzaniem na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Ważnym działaniem w ramach tego zadania będzie również usprawnienie i ułatwienie dostępu do informacji publicznych, a zatem zwiększenie dostępności do elektronicznych usług publicznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Informacja o wyborze firmy pełniącej Nadzór Inwestorski

W dniu 20 listopada 2013r. Powiat Wodzisławski  podpisał umowę na „Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej” z firmą Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-045 przy ul. Astrów 10, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy (Nr wpisu: KRS 0000308461).

Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na budowę baz danych geodezyjnych
W ramach projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej” w  dniu 04.03.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt I: Gorzyce”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2014r.

Ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego na budowę baz danych geodezyjnych
W ramach projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej” w  dniu 09.04.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt II: Marklowice, Mszana, Obiekt III: Godów, Obiekt IV: Lubomia”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2014r.

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt I: Gorzyce”
W dniu 26.05.2014r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Stodolnej 31, 2) PMG SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100a, lok. 502 na zadanie pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt I: Gorzyce”.

Postęp prac w projekcie pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej”

 1. W dniu 26.05.2014r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt I: Gorzyce” podpisano umowę z konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 2) PMG SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 2. W czerwcu 2014r. po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu nieograniczonego nastąpiło podpisanie umów na zadanie pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt II:  Marklowice i Mszana, Obiekt III: Godów, Obiekt IV: Lubomia”.
  a)    Umowa na realizację Części I pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt II:  Marklowice i Mszana” została podpisana w dniu 17.06.2014r.  z INFOGEO Marcin Kozieł z siedzibą w Będzinie,
  b)    Umowa na realizację Części II  pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt III: Godów” została podpisana w dniu 16.06.2014r. z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,
  c)    Umowa na realizację Części III  pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt IV: Lubomia” została podpisana w dniu 23.06.2014r.
  z konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 2) PMG SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 3. W dniu 14 listopada 2014r. po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego” (przetarg informatyczny) została podpisana umowa z firmą GeoTechnologies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek Ratusz 10.