POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Projekt „Moja firma – mój sukces” informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „przeprowadzenie szkolenia ds. prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz realizacji projektu pn.: „Moja firma – mój sukces”.

Zamówienie pn.: „przeprowadzenie szkolenia ds. prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz realizacji projektu pn.: „Moja firma – mój sukces”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT (Zapytanie ofertowe z dnia 8.01.2018 r.) zostanie udzielone Wykonawcy:

BIAŁECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-690, ul. Kościuszki 341

Firma ta przedstawiła ofertę z najniższą ceną. Mając na uwadze kryterium przyjęte przez Zamawiającego: cena 100%, oferta przedstawiona przez Wykonawcę BIAŁECKI Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą.