POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Polecamy

Punkty bezpłatnych porad prawnych

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim uruchomiło sieć punktów bezpłatnych porad prawnych. Poniżej znajdą Państwo lokalizację punktów oraz godziny przyjęć w 2017 r.

Punkt nr 1

 • Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 164,
  44-300 Wodzisław Śląski

Harmonogram przyjęć:                                                              Pomoc prawna udzielana będzie przez:

Poniedziałek: od godz. 09.00 do godz. 13.00                         adwokata
Wtorek:          od godz. 14.00 do godz. 18.00                          adwokata
Środa:             od godz. 14.00 do godz. 18.00                          radcę prawnego
Czwartek:      od godz. 14.00 do godz. 18.00                           radcę prawnego
Piątek:            od godz. 09.00 do godz. 13.00                          adwokata*/ radcę prawnego**

*co drugi piątek, rozpoczynając od 13.01.2017 r.
**co drugi piątek, rozpoczynając od 20.01.2017 r.

 

Punkt nr 2

 • Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach, ul. Strażacka 8, 44-352 Czyżowice

Harmonogram przyjęć:                                       Pomoc prawna udzielana będzie przez:

Poniedziałek: od godz. 09.00 do godz. 13.00                              adwokata
Wtorek:           od godz. 09.00 do godz. 13.00                              adwokata
Środa:              od godz. 14.00 do godz. 18.00                               adwokata
Czwartek:        od godz. 14.00 do godz. 18.00                               adwokata
Piątek:             od godz. 09.00 do godz. 13.00                               adwokata

 

Punkt nr 3

 • Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

Harmonogram przyjęć:                                                      Pomoc prawna udzielana będzie przez:

Poniedziałek:   od godz. 13.00 do godz. 17.00                                             radcę prawnego
Wtorek:             od godz. 13.00 do godz. 17.00                                            radcę prawnego
Środa:                od godz. 09.00 do godz. 13.00                                            radcę prawne
Czwartek:          od godz. 13.00 do godz. 17.00                                             radcę prawnego
Piątek:                od godz. 09.00 do godz. 13.00                                            radcę prawnego

 

Punkt nr 4

 • Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, ul. Traugutta 1, 44-370 Pszów – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie

Harmonogram przyjęć:                                                             Pomoc prawna udzielana będzie przez:

Poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 14.00                                                  adwokata
Środa:            od godz. 14.00 do godz. 18.00                                                    radcę prawnego
Piątek:            od godz. 12.00 do godz. 16.00                                                    radcę prawnego

 

 • Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie

 

Harmonogram przyjęć:                                                               Pomoc prawna udzielana będzie przez:

Wtorek:     od godz. 10.00 do godz. 14.00                                                   adwokata
Czwartek:  od godz. 10.00 do godz. 14.00                                                   adwokata

 

Punkt nr 5

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin– punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie 

 

Harmonogram przyjęć:

Poniedziałek: od godz. 12.30 do godz. 16.30
Wtorek:           od godz. 12.30 do godz. 16.30
Środa:             od godz. 09.00 do godz. 13.00
Czwartek:       od godz. 12.30 do godz. 16.30
Piątek:             od godz. 09.00 do godz. 13.00

Pomoc prawna udzielana będzie przez: radcę prawnego, osobę z wykształceniem prawniczym,  o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Punkt nr 6

 • Rydułtowskie Centrum Kultury w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy– punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie

Harmonogram przyjęć:

Poniedziałek:   od godz. 09.00 do godz. 13.00
Wtorek:             od godz. 14.00 do godz. 18.00
Środa:                 od godz. 14.00 do godz. 18.00
Czwartek:           od godz. 14.00 do godz. 18.00
Piątek:                 od godz. 09.00 do godz. 13.00

Pomoc prawna udzielana będzie przez: adwokata/ radcę prawnego

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                                          
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, na podstawie przedłożenia oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), na podstawie przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ww. ustawie;
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), na podstawie przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ww. ustawie;
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), na podstawie przedłożenia ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ww. ustawie;
 • która nie ukończyła 26 lat, na podstawie przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • która ukończyła 65 lat, na podstawie przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności(załącznik nr 1),
 • która jest w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, na podstawie przedłożenia dokumentu potwierdzającego ciążę.
 1. Osoba uprawniona, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.(załącznik nr 2)
 2. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3 ppkt 1)–6) i 8), wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie, o której mowa w pkt 3 ppkt 1)–6) i 8), a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymienionych tam dokumentów. (załącznik nr 3)
 3. W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.(załącznik nr 4)
 4. Oświadczenia, o których mowa w pkt 3,4,5 osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 5. Wzory powyższych oświadczeń, określają załączniki nr 1, 2, 3, 4 do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
 6. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
 7. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona na żądanie udzielającego porad jest zobowiązana okazać dokument stwierdzający tożsamość.
 8. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.
 9. Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest dokumentowany w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, przez udzielającego porad prawnych.
 10. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

 

INFORMACJA NA TEMAT ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W 2017 R. – POBIERZ (PDF 518KB)

porady